Català

perfil TZ-60 F per a forjat col·laborant

 • Forjado
  Producte
  Perfil grecat de xapa d´acer estructural d´alta qualitat, conformat en fred.
  Disponible en tres gruixos, el disseny de les seves indentacions augmenta l'adherència entre acer i formigó, sent idoni per a l'execució de forjats mixtos.

  Aplicacions
  Forjats mixtes de formigó-acer: Forjats per a edificació industrial, residencial i comercial. Dependent de les càrregues, pot assolir distàncies entre recolzaments de fins a 5 m.
  Encofrat perdut: El perfil TZ-60 F pot usar-se també com a encofrat perdut en forjats de formigó, disminuint el nombre de suports necessaris gràcies a la seva alta resistència.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  Xapa d'acer d'acord amb la norma UNE-EN 10346.

  Documentació
  • Tipus d'acer: Acero estructural S320GD
  • Galvanitzat: Galvanizat en calent tipus Z275 (275 g/m2)
  • Gruixos de xapa: 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
  • Resistència al foc: El forjat mixt TZ-60F té una resistència al foc R120 (120 minuts), mitjançant l'ús d'armat addicional (veure Fitxa Tècnica)
  • Ample útil / longitud màxima: 820 mm / 12,8 m
  • Normatives per al disseny i càlcul: EUROCODI 4, EHE-08 i CTE DB-SI

  Secció del perfil i detall del recolzament: 
  forjado TZ60 F2
 • Peces d'acabat complementàries
  HUURRE disposa dels acabats i complements necessaris per a la total execució de forjats mixtes amb el seu perfil TZ-60 F.
  Els acabats es fabriquen amb el mateix tipus d'acer que el perfil TZ-60 F i amb 1,0 mm de gruix.
  HUURRE pot fabricar qualsevol disseny d'acabats, per a donar resposta a les necessitats específiques de cada projecte.

  Acabat lateral de tancament:forjado TZ60 F4
  Acabat de canvi de sentit:forjado TZ60 F3