(+34) 972 463 085 
  huurre@huurreiberica.com 

Accesoris panell frigorífic HI-F


HI F chino-japones Fixacions
La fixació intermedia del panell pot resoldre's mitjançant accesoris “xinesos” i el “japonès”. Ambdues solucions de fixació poden utilitzar-se per a fixar el panell de sostre i de paret a l'estructura portant mitjançant varetes roscades M10 d'acer galvanitzado Z275.

Ambdós productes estan especialment dissenyats per a assegurar la ruptura del pont tèrmic.

Els cons “japonesos” poden utilitzar-se tant amb vareta roscada com amb cargol i volandera.


HI F techoPerfil de techo T (omega) - aluminio
Perfil de sostre d'alumini lacat en blanc, dissenyat de forma que la vareta de suspensió del panell pot desplaçar-se per l'interior del perfil, simplificant el procés de col·locació i anivellament dels panells i garantint un muntatge fàcil i segur.


HI F techo TPerfil de sostre T - acer
Perfil de sostre d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, lacat en blanc por la seva cara vista, utilitzat per a suspendre els panells HI-F de l'estructura. Les varetes de suspensió es fixen a través dels orificis del perfil T (a realitzar a obra).

 


HI F sanitario


Perfil sanitario

Perfil sanitari fabricat en PVC, que es disposa a la trobada del panell HI-F amb el terra, per facilitar les tasques de neteja de la cambra frigorífica.

 


HI F angular
Angulars

Perfils angulars de remat, fabricats en xapa d'acer de 0,6 mm de gruix amb acabat en prelacat blanc. Els elements d'acabat es fixen als panells HI-F mitjançant reblons.

 


HI F sueloPerfil U de terra
Perfils carril de terra, fabricat en xapa d'acer de 0,6 mm de gruix amb acabat en prelacado blanc. Els panells es fixen al perfil de terra mitjançant reblons.